Media Culture and Society

1) नेपाली भाषाको पुस्तक उत्पादन र पुनरूत्पादन प्रक्रिया

2) नेपाली भाषामा प्रकाशित पत्रपत्रिका (वि.सं. २००८-२०१३)

3) स्कूलमा सूचना प्रविधि : कम्प्युटर, उत्सुकता र उत्साह

4) पाठ्य सामग्री र स्थानीयकरणको समस्या

5) डिजिटल डिभाइड र शैक्षिक भाषाको कुरा

6) निजि र सरकारी स्कुल तथा गुणस्तरको मापदण्ड

7) ज्ञानको श्रोत के हो?

8) A brief write-up on Dhawal Library

9) Discourses of Birata and Shanti in School Level Nepalese Textbooks

10) Oral Tradition and Communication

11) With an eye on the footpath

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: